Falcon company, 36001 Karlovy Vary

Vasen

 Ovale Vasenschüssel "Musiker", 23 cm Ovale Vasenschüssel "Musiker", 23 cm

 new 32

 Высота 23

0 €
 Ovale Vasenschüssel "Blumen", 23 cm  Ovale Vasenschüssel "Blumen", 23 cm

 new 32

 Высота 23

0 €
 Ovale Vasenschüssel "Blumen", 23 cm  Ovale Vasenschüssel "Blumen", 23 cm

 new 32

 Высота 23

0 €
 Vase "Blumen", 30 cm Vase "Blumen", 30 cm

 Высота 30

0 €
 Vase "Pferd", 29 cm Vase "Pferd", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Pferd", 27,5 cm Vase "Pferd", 27,5 cm

 Высота

0 €
 Vase "Blumen", 27,5 cm Vase "Blumen", 27,5 cm 0 €
 Vase "Eisvogel", 28 cm Vase "Eisvogel", 28 cm

 Высота 28

0 €
 Vase "Musiker", 29 cm Vase "Musiker", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Blumen", 30 cm Vase "Blumen", 30 cm 0 €
 Vase "Musiker", 29 cm Vase "Musiker", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Blumen", 29 cm Vase "Blumen", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase Alphonse Mucha "Allegorie der Poesie", 30 cm Vase Alphonse Mucha "Allegorie der Poesie", 30 cm

 Высота 30

0 €
 Vase "Drache", 29 cm Vase "Drache", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Hirsch", 29 cm Vase "Hirsch", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Pferd", 29 cm Vase "Pferd", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Elefanten", 29 cm Vase "Elefanten", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Reiher", 29 cm Vase "Reiher", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Musiker", 13 cm Vase "Musiker", 13 cm

 Высота 13

0 €
 Vase "Libelle", 29 cm Vase "Libelle", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase "Musiker", 52 cm Vase "Musiker", 52 cm

 Высота 52

0 €
 Vase Alphonse Mucha "Nelke", 13 cm Vase Alphonse Mucha "Nelke", 13 cm

 Высота 13

0 €
 Vase Alphonse Mucha "Feder", 13 cm Vase Alphonse Mucha "Feder", 13 cm

 Высота 13

0 €
 Vase "Jagd", 20 cm Vase "Jagd", 20 cm

 Высота 20

0 €
 Vase "Pferde", 30 cm Vase "Pferde", 30 cm

 Высота 30

0 €
 Vase "Libelle", 30 cm Vase "Libelle", 30 cm

 Высота 30

0 €
 Vase "Pferd", 52 cm Vase "Pferd", 52 cm

 Высота 30

0 €
 Vase "Galopp", 24 cm Vase "Galopp", 24 cm

 Высота 24

0 €
 Vase "Adler und Hecht", 26 cm Vase "Adler und Hecht", 26 cm

 Высота 26

0 €
 Vase "Tigres", 25 cm Vase "Tigres", 25 cm

 Высота 25

0 €
 Vase Alphonse Mucha "Jahreszeiten. Herbst", 25 cm Vase Alphonse Mucha "Jahreszeiten. Herbst", 25 cm

 Высота 25

0 €
 Vase Albrecht Dürer "Die Familie von Satyrn", 25 cm Vase Albrecht Dürer "Die Familie von Satyrn", 25 cm

 Высота 25

0 €
 Vase "Blumen", 24 cm Vase "Blumen", 24 cm

 Высота 24

0 €
 Vase "Blumen", 27 cm Vase "Blumen", 27 cm

 Высота

0 €
 Vase "Mönch", 25 cm Vase "Mönch", 25 cm

 Высота 25

0 €
 Vase "Drache", 21 cm Vase "Drache", 21 cm

 Высота 21

0 €
 Vase "Adler und Hecht", 29 cm Vase "Adler und Hecht", 29 cm

 Высота 29

0 €
 Vase Alphonse Mucha "Allegorie des Tanzes", 20 cm Vase Alphonse Mucha "Allegorie des Tanzes", 20 cm

 Высота 20

0 €
 Ovale Vasenschüssel  "Pferde", 23 cm Ovale Vasenschüssel "Pferde", 23 cm

 new 32

 Высота 23

0 €
 Runde Schüssel "Neptun", 23 cm Runde Schüssel "Neptun", 23 cm

 new 31

 Высота 23

 Диаметр 31

0 €
 Runde Schüssel "Pferde" Runde Schüssel "Pferde"

 new 31

 Высота 23

 Диаметр 31

0 €
 Vase Alphonse Mucha "Allegorie der Musik", 25 cm Vase Alphonse Mucha "Allegorie der Musik", 25 cm

 Высота 25

0 €
 Vase "Drei Grazien", 30 cm Vase "Drei Grazien", 30 cm

 Высота 30

0 €
 Vase "Pferde", 30 cm Vase "Pferde", 30 cm

 Высота 30

0 €